Më datën 28.05.2021 u realizua trajnimi i pestë nga Moduli B për studentët e Fakultetit Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski” me temë “Qasjet arsimore interkulturore”. Trajnimi u realizua nga Prof. Dr. Suzana Miovska Spaseva dhe i njëjti kaloi në atmosferë pozitive dhe ndërvepruese.