Në datën 31.08.2021 u realizua trajnimi i fundit nga Moduli B për pjesëmarrësit nga Kosova. Trajnimi ishte fryt i bashkëpunimit mes QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë. Pjesëmarrësve iu ndan çertifikata për përfundimin e suksesshëm të Modulit B.