Cikli i trajnimeve nga Moduli A përfundoi me sukses me ndarjen e certifikatave për studentët e Fakultetit Pedagogjik Shën Kliment Ohridski Shkup.