QDN Shkup përmbylli punëtoritë online për temën „Qasje për aktivitete të suksesshme interkulturore“, me të gjithë grupet e pjesëmarrësve të trajnimeve për arsim interkulturor.
Falenderojmë të gjithë pjesëmarrësit për bashkëpunimin dhe kontributin e dhënë në punëtori!