Më 12 mars 2018, tandemi i mësimdhënësve Violeta Kostova dhe Urim Suli zbatuan aktivitetin “Diamantat dhe ari i Afrikës së Jugut” të planifikuar në suaza të sekcionit Popujt e botës. Qëllimet e aktivitetit ishin:

  • nxitja e bashkëpunimit suksesshëm reciprok,
  • kultivimi i klimës pozitive socio-emocionale në grup,
  • inkurajimi i nxënësve për komunikim jo-verbal në një mjedis dygjuhësor,
  • përmirësimi i vetëbesimit të nxënësve,
  • promovimi i origjinalitetit, krijimtarisë,
  • zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave të grupit,
  • thellimin e interesit të nxënësve për të studiuar karakteristikat e rajoneve të ndryshme gjeografike, specifikat dhe traditat e tyre.

“Nxënësit punojnë në grupe. Grupi i parë e bën flamurin dhe e ngjet në një poster.

Grupi i dytë përgatit origami si modele diamanti. Në pjesën e fundit të aktivitetit nxënësit përgjigjen me Po ose Jo në kuiz pyetje të thjeshta – fakte interesante për Afrikën e Jugut” V. Kostova dhe U.Suli.