Më 14.09.2011 u realizua preyentimi i projektit para prindërve të nxënësve nga dy paralelet (maqedonase dhe shqipëtare) pranë SHFK Rajko Zhinzifov, Shkup, me qëllim të informimit të tyre për qëllimin dhe rezultatet të cilat deri më tani janë arritur me projektin Nansen modeli për arsimim të integruar. Prezentimi njëkohësisht ishte rast për prindërit të japin pajtimin e tyre për inkuadrimin e fëmijëve në aktivitetet i i ntegruara dygjuhësore, të cilat do të fillojnë gjatë muajit të ardhshëm.