Më 3 dhe 14 tetor, 2014 përfaqësues nga ekipi për edukim, trajnim dhe zhvillim pranë QDN Shkup në bashkëpunim me përfaqësues të komunës së Vinicës organizuan prezantime për prindërit е  nxënësve të bashkësisë etnike turke dhe maqedonase të cilët do të jenë të kyqur në projektin modeli Nansen për arsimim të integruar (MNAI) në shkollën fillore “Sllavço Stojmenski”.

Qellimi i prezantimit ishte të ofrohen informacionet e duhura lidhur me veçoritë dhe levërditë nga MNAI si dhe të potencohet roli i rëndësishëm i prindërve gjatë implementimit të aktiviteteve në suaza të projektit.

Prindërit shprehën interes të mash dhe përkrahje për projektin, gjithashtu dhanë përlqimin e tyre për pjesëmarjen e fëmijëve në aktivitetet e integruara jashtëmësimore të cilat implementohen sipas Programeve vjetore të hartuara nga QDN Shkup.