Gjatë muajit shtator 2017, 16 profesorë filluan me trajnimin e nivelit bazik për arsimin e integruar dhe interkulturor në suaza të Qendrës së trajnimit pranë QDN Shkup. Procesi i trajnimit është zbatimi praktik i fushës së dytë tematike të Konceptit për Arsim Interkulturor “Kompetencat për edukimin ndërkulturor të kuadrit mësimor”. Profesorët të cilët u regjistruan në trajnimin e nivelit bazë për arsimin e integruar për vitin shkollor 2017/2018 janë:

 1. Меndu Bajrami
 2. Burim Ameti
 3. Snezhana Georgievska
 4. Velika Merzhinovska
 5. Sadik Iseni
 6. Rijhat Memeti
 7. Silvija Roskova
 8. Trajçe Dimitrijovski
 9. Jordanka Atanasovska
 10. Rexhep Saliasi
 11. Sedat Halimi
 12. Elizebeta Lekoviq
 13. Mile Naumovski
 14. Biljana Nikolovska Prlja
 15. Alma Tusha
 16. Hanife Bakiu