Në periudhën prej 23.05 deri më 02.06.2011 u realizuan dymbëdhjetë prezentime para nxënësve të ardhshëm në paralelet shqipe dhe maqedonase me qëllim të njoftimit të tyre me veçoritë e procesit të rregullt mësimor, si dhe me përfitimet nga aktivitetet jashtëmësimore në SHMID.
Me prezentimet u përfshinë të gjitha shkollat qendrore dhe rajonale të territorin e komunës së Jegunovcit dhe komunës së Tearcës.