Hulumtimi mbi efektet e programit të Modelit Nansen mbi perceptimet dhe qëndrimet e mësimdhënësve dhe gatishmërinë e tyre për praktika inovative të edukimit ndërkulturor

Dimensionet ndërkulturore të arsimit universitar të mësuesve të grupit klasor

Ekstrakt nga Evaluimi ekstern i programit të QDN Shkup 2008-2019

Raport nga hulumtimi i realizuar nga prof. dr. Hana Saliu

Raport nga hulumtimi i realizuar nga prof. dr. Vera Stojanovska

Ndikimi I Modelit nansen për arsim interkulturor në shkollën fillore “Goce Dellçev”, Gostivar, Republika e Maqedonisë

Annual Evaluation
2017

Annual Evaluation
2014

Annual Evaluation
2013

Annual Evaluation
2012

Annual Evaluation
2011