Më 15 prill 2018, profesorët Garip Shaqiri dhe Andrijana Nikudinovska realizuan një punëtori kreatve me nxënësit e përfshirë në aktivitetet e projektit që zbatohen sipas modelit Nansen për arsim interkulturor. Qëllimi i punëtorive është të inkurajojnë bashkëpunimin dhe socializimin midis nxënësve maqedonas dhe shqiptarë, si dhe të inkurajojë potencialin e tyre krijues.