„Tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve në mjediset shkollore” është tema e tretë e përfshirë në programin e trajnimit nga Moduli A. 60 mësues dhe bashkëpunëtorë profesionistë nga pothuajse të gjitha anët e vendit patën mundësinë për të rifreskuar njohuritë, por edhe për të përmirësuar aftësitë e njohjes që kanë të bëjnë me dhe parandalimin e stereotipave dhe paragjykimeve, shpesh të pranishme në kontekstin shkollor.