Më 22 dhjetor 2017 mësimdhënësit Spasiçe Nikolovska dhe Isnisha Salioski realizuan temën ditore “Pusi” nga programi Konstruktorët e vegjël në suaza të aktiviteteve të projektit të cilat realizohen në SHF “Nikolla Karev” f v. Borinë. Gjatë aktivitetit nxënësit bënë puse nga letra dhe i dekoruan sipas dëshirës së tyre. Një nga qëllimet e aktivitetit është përkrahja e potencialit krijues dhe kreativ tek nxënësit.