Nëntor- dhjetor, 2017
Tandemi: Mirushe Xhaferi dhe Aneta Kaziovska
Sekcioni: Paqe dhe tolerancë