Në dhjetor 2018, psikologu i shkollësSvetlana Asprovska Todorovik bashkë me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan punetori kreative në kuadër të sekcionit “Unë dhe të tjerët”. Punëtoria kreative u realizua me përgatitjen e zbukurimeve të ndryshme për Vitin e Ri. Të gjithë nxënësit përforcojnë shkallën e vetëbesimit nëpërmjet realizimit ekipor të detyravepërmes kontributit aktiv personal dhe marrin pjesë në krijimin e produktit grupor.

Qëllimet e aktivitetit janë shtytja e relacioneve bashkëpunuese në grupin me structure heterogjene etnike, përkrahja e vetë-organizimit tek nxënësit gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta, zhvillimi I qasjes positive ndaj përfshirjes vullnetare dhe aktivizmit rinor në bashkësinë e afërt lokale.