Më 28 nëntor 2012 u mbajt forumi edukativ në Universitetin MIT me temë: “Bashkëjetesa etnike në arsim: Realiteti dhe perspektivat”, organizuar nga Rotaract klubi Shkup. Qendra për Dialog Nansen Shkup mori pjesë në këtë forum, si një organizatë që punon me sukses në praktikë për të përmirësuar marrëdhëniet ndërmjet nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve nga komunitetet e ndryshme etnike. QDN Shkup u përfaqësua në forum nga Ançe Jovanoska-koordinatore për arsim në QDN Shkup. Tema e prezantimit ishte “Arsimi i integruar – ne kontribojmë drejt tejkalimit të dallimeve.”

Forumi filloi me një leksion nga profesororesha Sonja Rizoska Jovanovska . Nëpërmjet hulumtimit të saj afat-gjatë në fushën e multikulturalizmit, ajo arriti të ilustrojë disa fakte dhe gjetjet në lidhje me bashkëjetesën mes komuniteteve të ndryshme etnike në Maqedoni.

Pjesa e dytë e forumit iu kushtua Qendrës për Dialog Nansen Shkup dhe aktivitetet programore të zbatuara. Pjesëmarrësit patën mundësinë për të dëgjuar një prezantim për punën dhe fillimet e QDN Shkup si dhe për karakteristikat e Nansen modelit për arsim të integruar. Gjatë prezantimit kishte një sqarim të të shkurtër rreth Qendrës së Trajnimit, arsyet për formimin e saj dhe objektivat që kanë për qëllim për të arrihen me të funksionimit të saj. Gjatë prezantimit, u theksua rëndësia e programit të bashkëpunimit me prindër. Znj. Ançe Jovanoska prezantoi përvojat pozitive të veprimit afatgjatë të QDN Shkup dhe vështirësitë në fillimin e projektit në shkolla ose në rrjedhën e punës së mëtejshme. Pas prezantimit, një video të shkurtër u projektua me rastin e marrjes së çmimit Maks van der Shtul për vitin 2011.

Në fund të forumit arsimor, përfundimet kryesore ishin për të inkurajuar institucionet shkencore dhe arsimore jo vetëm të përqëndrohen në teorinë dhe rezultatet teorike, por të fokusohen më shumë në përpjekje praktike, për të mbështetur realizimin e teorisë në praktikë dhe të mësojnë mbi përvojën dhe punën e suksesshme të organizatave joqeveritare.