NDIKIMI I MODELIT NANSEN PËR ARSIM INTERKULTUROR NË SHKOLLËN FILLORE
“GOCE DELLÇEV” GOSTIVAR, REPUBLIKA E MAQEDONISË

Anglisht: PS-Goce-Delcev-Gostivar-Evaluation-Report-EN.pdf
Maqedonisht: PS-Goce-Delchev-Gostivar-Evaluation-report-MK.pdf
Anglisht: PS-Goce-Delchev-Gostivar-Evaluation-report-ALB.pdf