QDN Shkup shpalli Raportin vjetor për vitin kalendarik 2018 i cili i përmban të gjitha informatat lidhur me komponentën kryesore të programit si dhe aktivitetet e zbatuara në periudhën 1 janar- 31 dhjetor 2018.

Për ta lexuar Raportin Vjetor për vitin 2018, Ju lutemi klikoni në vegëzat në vazhdim:

Gjuhë shqipe

Gjuhë maqedonase

Gjuhë angleze