Më 22 maj 2015, nxënësit e grupit 11 morën pjesë në modulet praktike të nivelit bazik të trajnimit për arsimim të integruar. Gjatë moduleve praktik, pjesëmarrësit kishin rastin të marrin pjesë në një aktivitet të integruar dygjuhësor të realizuar nga Svetlana Ristoska dhe Gëzim Ibrahimi.

Modulët praktik mundësojnë një qasje të detajuar praktike në metodologjinë e modelit Nansen duke u përqendruar në elementet e veçanta: aplikimi i komponentit të lojës, qasja dygjuhësore me parafrazim si dje bashkëpunimi në tandemë. Pjesëmarrësit e Grupit 11 gjithashtu do të përfundojnë dhe pjesën e dytë të programit praktik i cili përbëhet nga planifikimi dhe realizimi praktik i një aktiviteti të integruar jashtëmësimor sipas modelit Nansen për arsimim të integruar.