Në periudhën 11-20 dhjetor 2012 punëtori edukative dhe konsultime janë mbajtur për prindërit e nxënësve të përfshir në projektin Nansen modeli për arsim të integruar, si pjesë e programit vjetor për bashkëpunim me prindërit i hartuar nga ekipi për arsim në kuadër të QDN Shkup.

Më 11 dhjetor punëtoria e parë edukative u zhvillua në SHF “Shemshovë” (Fridtjof Nansen) Preljubishtë.Punëtoria edukative me temë “Ndëshkimi dhe shpërblimi”, u mbajt në një diskutim me prindërit në lidhje me çështjet me të cilat ballafaqohen me fëmijët e tyre dhe metodat e mundshme arsimore ata mund të përdorin ose për të “ndëshkuar” ose shpërblejnë fëmijët e tyre.

Më 17 dhjetor punëtoria edukative “Ndëshkimi dhe shpërblimi” u organizua për prindërit e nxënësve të shkollës së mesme profesionale “Mosha Pijade” – Preljubishtë. Në këtë punëtori ishin prezen prindërit nga paralelet maqedonase dhe shqiptare. Gjatë puntorisë u diskutua në lidhje me aplikimin e dënimeve dhe shpërblimeve nga ana e prindërve, si dhe efektin e tyre pozitiv apo negativ mbi nxënësit. Duke përdorur teknikën e ideve prindërit sqaruar termat “ndëshkim” dhe shpërblim dhe më pas pasoi një prezantim me shpjegime teorike lidhur me temën.Prezantimi u pasua nga një diskutim me prindërit e tyre në lidhje me çështjet e lidhura me ndëshkimet dhe shpërblimet.

Më 20 dhjetor punëtoria me temën e njëjtë u organizua në shkollën fillore “Marshall Tito” – Strumicë. Në punëtorinë prindërit e nxënësve turq dhe maqedonas ishin të pranishëm së bashku. Pas një prezantimi teorik para prindërve pasoi një diskutim për temën dhe çështjet me të cilat përballen prindërit. Prindërit e pranishëm plotësuan pyetësorë në lidhje me zgjedhjen e temave rreth së cilave ata kërkojnë për të mësuar më shumë në kuadër të programit për bashkëpunim me prindërit.