Gjatë muajit shtator 2018, pjesëmarrësit e regjistruar në nivelin bazë të trajnimit për arsimim interkulturor në suaza të Qendrës së Trajnimit të QDN Shkup morën pjesë në modulet praktike të programit të trajnimit për arsimim interkulturor. Modulet praktike të modelit Nansen për arsimin interkulturor u organizuan në SHFK “Goce Dellçev” në Gostivar, ndërsa aktivitetet e integruara jashtëmësimore sipas modelit Nasnen u realizuan nga mësimdhënëset Aneta Kaziovska dhe Mirushe Xhaferi. Përmes moduleve praktike dhe vëzhgimit të aktiviteteve të integruara jashtëmësimore, pjesëmarrësit patën mundësinë të mësojnë më shumë rreth metodave praktike të aplikuara në shkollat e modelit Nansen dhe të njihen më shumë me zbatimin praktik të modelit Nansen për arsim interkulturor.