Më 18 qershor, 2014 në suaza të Qendrës për trajnim- modeli Nansen për arsimim të integruar u realizua trajnimi i parë nga programi për drejtorë. Tema e trajnimit të parë për drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme ishte “Menaxhmi i projekteve në shkolla multietnike fillore dhe të mesme”. Trajnimi u përgatit dhe u realizua nga ana e prof. dr. Zoran Velkovski (profesor në Fakultetin Filozofik- Shkup, në suaza të Institutit të pedagogjisë).

Programi për trajnimin e drejtorëve do të ofrojë katër ligjërata njëditore të cilat do të realizohen gjer në fund të vitit 2014.