Më 14 dhjetor 2017 ekipi I përbërë nga profesorët Natasha Mladenovska dhe Faruk Jashari realizuan aktivitetin ndërkulturor me temën “Komunikimi dhe puna ekipore”. Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të përmirësohen aftësitë komunikuese të nxënësve përmes komunikimit jo-verbal dhe punës në grup. Aktiviteti u realizua nëpërmjet metodave dhe teknikave të ndryshme: puna në grup, puna në çift, garrat, gjetja e zgjidhjeve të shpejta etj.