Gjatë muajit shkurt dhe mars 2019, mësimdhënëset Hyrmete Alla dhe Tijana Bajraktarska bashkë me nxënës të klasës së katërt realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore “Qëndisje” nga Sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Mësimdhënëset dhe nxënësit së bashku diskutuan për veshmbathjet e ngrohta dimërore dhe nëpërmjet këngës ”Veshje e ngrohtë” zbuluan temën e aktivitetit ditor. Gjatë realizimit të aktivitetit ditor “Shalli“, nxënësit bashkëpunuan me njëri tjetrin dhe duke shfrytëzuar materiale të ndryshme krijuan punime në formë të shallit. Me ndihmën e mësimdhënësve, nxënësit gjithashtu thurën shalle duke përdorur fill leshi me ngjyra të ndryshme.

Qëllimet e aktiviteteve janë: nxitja e marrëdhënieve bashkëpunuese në grupin me strukturë heterogjene etnike, njoftimi i nxënësve me bazat e qëndisjes si mënyre e krijimtarisë shprehëse, realizimi me durim i detyrave nga fusha e artit, si dhe krijimi i stilit personal dhe shprehjes gjatë dizajnimit dhe krijimit.