Më 31 tetor 2018, mësueset Spasice Nikollovska dhe Isnisha Salioski nga shkolla periferike “Nikola Karev” f.Borinë, realizuan aktivitetin ditor Shenjat e komunikacionit, nga Sekcioni i komunikacionit në kuadër të Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore për klasën e dytë.

Qëllimet a aktivitetit janë zgjerimi i njohurive paraprake të nxënësve për kategori të ndryshme të shenjave të komunikacionit, aftësimi i nxënësve për njohje të pavarur të rëndësisë së shenjave të komunikacionit, zhvillimi i përgjegjësisë për respektimin e shenjave të komunikacionit.