Më 8 mars, 2013, nxënësit dhe arsimtarët e kyqur në projektin-modeli Nansen për arsimim të integruar pranë shkollës fillore “Rajko Zhinzifov” (Ismail Qemali) – komuna Çair, e shënuan javën ndërkombëtare të arsimimit të integruar përmes punimeve kreative nga meterialet e recikluara. Shënimi i javës u realizua gjatë aktiviteteve të integruara jashtëmësimore në suaza të projektit – modeli Nansen për arsimim të integruar si pjesë e sekcionit të artit.