Më 6 mars, 2014 nxënësit nga shkolla e parë e masme e integruar “Mosha Pijade”- komuna e Jegunovcit, e shënuan javën ndërkombëtare e arsimimit të integruar me anë të shfaqes humoristike- parodi e kampanjës parazgjedhore. Nxënësit gjatë shfaqes simuluan një kampanjë promotive zgjedhore me moton: Po për integrim.