Me datën 28.12.2010 u realizua shfqja “Romeo dhe Zhulijeta nga lagja jonë”, si një prodhim përfundimtar të sekcionit dramatik, nëpërmjet së cilës edhe realizohet pjesë e programës për aktivitete jashtëmësimore dygjuhësore në SHMID, përderisa për sekcionin e artit dhe programës për paqë dhe tolerancë realizuan një ekspozitë të punimeve të tyre. Shfaqja u realizua në dy gjuhë, dhe e njejta ishte masovikisht e vizituar nga prindërit dhe përfaqësuesit e shkollës së mesme amë.