(10.06.2011) Në 10.06.2011 u realizua shfaqja “Ah, kjo shkollë”  si produkt përfundimtar ei sekcionit të dramës pranë SHMID.

Shfaqen e përgaditën profesorët përgjegjës për sekcionin e dramës, ndërsa në mënyrë të sukseshme e realizuan nxënësit t vitit të parë. Të njejtën e ndoqën prindërit, profesorët nga shkolla qendrore, si dhe drejtori i SHMP Mosha Pijade- Pero Gligorov.