Në nëntor 2018, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todorovik me nxënësit e vitit të dytë të shkollës së mesme realizuan aktivitete në kuadër të temës mujore Konflikte, sekcioni Unë dhe të tjerët.

Për realizimin e këtij aktiviteti nxënësit shfrytëzuan mjete të ndryshme të përbashkëta,punuan pllakat me mesazhe kundër dhunës dhe bulizmit.

Qëllimet e këtij aktiviteti janë: Bashkëpunimi në grup me strukturë heterogjene etnike, komunikimi konstruktiv, sensibilizimi i nxënësve për respektimin e dallimeve nga karakteri gjuhësor, fetar dhe kulturor, aftësimi i nxënësve për zgjidhje individuale, konstruktive të situatave konfliktuoze.