Më 21 shkurt 2018, mësimdhënëset Merlin Stojanovska dhe Zejnepe Bajrami realizuan aktivitetin e planifikuar të projektit me nxënësit në suaza të Eko sekcionit dhe temës mujore “Përjetimet dimërore”. Qëllimet e aktivitetit ishin: thellimi i njohurive dhe interest të nxënësve për sported dimërore; nxitja e kreativitetit tek fëmijët për punime me materiale të ndryshme si dhe zhvillimi i klimës pozitive dhe nxitja e bashkëpunimit të ndërsjellë në grup.