Gjatë muajit maj 2019, psikologu i shkollës Svetlana Asprovska Todoroviç bashkë me nxënësit e vitit të dytë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Stereotipe kulturore”.

Për realizimin e këtij aktiviteti, nxënësit punuan në grupe. Secili grup mori nga një shembull të ajsbergut kulturor, në të cilin ishin të shënuara karakteristikat e dukshme në shikim të parë për një kulturë, si dhe karakteristikat subtile të cilat shfaqen pasi njohim më shumë përfaqësues të asaj kulture. Nxënësit kishin për detyrë të shkruajnë karakteristikat e një përfaqësuesi të një kulture të caktuar dhe në fund të aktivitetit, secili grup e prezantoi ndërsa nxënësit e tjerë shtuan ose parashtruan pytje në lidhje me prezantimin.

Qëllimet e aktivitetit janë: tejkalimi i stereotipave dhe paragjykimeve ndaj dallimeve në rrethinën më të ngushtë, përkrahja e komunikimit dhe bashkëpunimit konstruktiv mes nxënësve nga bashkësi të ndryshme etnike si dhe përkrahja e vetë-organizimit tek nxënësit gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta.