Zyra Ekzekutive

Veton Zekoli – Drejtori Ekzekutiv
veton@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 103)

Biljana Krsteska Papic – Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim
biljana@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Sonaj Bilal – Menaxhere për edukim, trajnim dhe zhvillim
sonaj@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Osman Emin – Koordinator për edukim, trajnim dhe zhvillim
osman@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 106)

Hazbi Jusufi – Asistent i zyrës
hazbi@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (ext. 108)

Elena Arsenova – Menaxhuese e zyrës dhe financave
elena@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 105)

Vane Rujkov – IT Konsultatnt & Web Zhvillim
webmaster@ndc.net.mk // +389 (0) 2 3209 905 (lok. 108)

Kryetar i Kuvendit

Aleksandar Dilje

Bordi drejtues

Elizabeta Jovanovska (presidente)

Knut Volebek

Ervan Fuere

Simone Filipini

Steinar Bryn

Dragan Gjurchevski

Ingrid Vik

Bente Knagenhjelm 

Xhon Horekens

Safet Neziri

Norin Kempbell

Komiteti këshillues për arsim

Norin Kempbell

Zvi Bekerman 

Najxhel Arnold 

Enver Abdulahi 

Talat Azad

An Marej- Kavanah