Në datat 10, 17, 24 dhe 31 mars u realizua me sukses trajnimi me temë: Me lojë dhe ndërveprim deri tek një atmosferë të këndshme në klasë” me katër grupe të mësimdhënësve klasor dhe lëndor, edukatore parashkollore dhe bashkëpunëtorë profesionistë.