Më datën 01.04.2021 u realizua trajnimi i dytë nga Moduli B për studentët e Fakultetit Pedagogjik “Shën. Kliment Ohridski, Shkup. Trajnimi u zhvillua nga prof. Dr. Elena Açkovska-Leshkovska me temë: Krijimi dhe kultivimi i një klime të sigurt shkollore, e cila mundësoi një diskutim të elementeve të ndryshme interkulturore në procesin arsimor.