Më 22 qershor, 2012 drejtori ekzekutiv i QDN Shkup- Sasho Stojkovski dhe prefekti i komunës Petrovec- Borçe Mitevski zyrtarisht nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunim për të inkuadruar projektin nansen modeli për arsimim të integruar në shkollën fillore Koço Racin në suaza të komunës Petrovec. Në envenimentin poashtu ishin prezent dhe drejtoresha e shkollës z-nja Violeta Janevska si dhe një pjesë e të punësuarve në QDN Shkup. Projekti do të përfshijë arsimtarë, nxënës dhe prindër të komunitetit Shqiptar dhe Maqedonas dhe implementimi i tij do të villojë me vitin akademik 2012/2013.