Më 29 mars, 2012 u realizua një punëtori kretaive me nënat e nxënësve të klasës së tretë dhe të katërt pranë SHF Fridtjof Nansen, f. Preljubishtë. Gjatë punëtorisë, nënat ndihmuan në përgaditjen e një pjese të maskave të cilat nxënësit do ti përdorin në defilenë e një prillit. Punëtoria është pjesë e programit vjetor për bashkëpunim me prindër në shkollat të cilat e aplikojnë Nansen modelin për arsimim të integruar.