Punëtoria e katërt e Modulit A u përfundua me sukses për pesë grupe të mësimdhënësve dhe bashkëpunëtorëve profesional. Tema e punëtorisë së katërt nga Moduli A – Komunikimi si një mjet i rëndësishëm në nxitjen e një mjedisi interkulturor shkollor mundësoi definimin e rekomandimeve dhe udhëzimeve më të dobishme për nxitjen e diversitetit gjuhësor në mjedisin shkollor.