„Format, metodat dhe mjetet për monitorimin, kontrollimin dhe vlerësimin e arritjeve të nxënësve” ishte tema e punëtorisë së tretë nga trajnimet e Modulit B të realizuar nga Prof. Dr. Vera Stojanovska për dy grupe mësimdhënësish.