Më 20 prill, 2012, Qendra për Dialog Nansen Shkup relizoi një punëtori njëditëshe për ekipet e arsimtareve pranë SHFK “Rajko Zhinzifov” të cilat janë realizuese direkte të aktiviteteve të integruara dygjuhësore si pjesë e projektit Nansen modeli për arsimim të integruar. Gjatë punëtorisë akcenti u vendos në nevojën e bashkëpunimit të suskesshëm ekipor dhe tandem

ik gjatë përgaditjes së shfaqjeve përfundimtare dygjuhësore respektivisht përgaditja e skenarit, skenografisë, zgjedhja e kostumeve dhe muzikës, koreografija e fëmijëve etj. Përveç këshillave praktike deri tek shfaqja e suksesshme dygjuhësore gjatë punëtorisë u

përpunua dhe tema për stilet e komunikimt si dhe nevoja për përdorimin e tyre të drejtë