Мë 30 mars dhe 2 prill 2019, mësimdhënëset Maja Miteva Petroska dhe Zaharica Ilieska, me nxënësit e klasës së dytë dhe të tretë realizuan aktivitete në kuadër të temës “Veshjet kombëtare” nga Sekcioni Njihu me Maqedoninë i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Ky aktivitet u realizua në dy pjesë. Në pjesën e parë nxënësit vizituan galerinë “Nikola Martinoski” në Krushevë, ku u njoftuan me ambientin autentik të një shtëpie tradicionale, në të cilin ishin ekspozuar mostra dhe ilustrime të veshjeve kombëtare maqedonase dhe vllehe, si dhe të komuniteteve të tjera etnike. Gjatë vizitës, nxënësit patën mundësi të zhvillojnë diskutim me kuratoren Danica Janakieski, e cila kishte fushë të studimit pikërisht karakteristikat e veshjeve kombëtare. Pjesa e dytë u realizua në klasë, me ndihmën e smart bordit, relizuan Kuizin lidhur me atë që kishin mësuar gjatë vizitës në galeri. Në pjesën e fundit të aktivitetit, nxënësit vizatuan veshje kombëtare maqedonase apo vllahe dhe të njëjtat i ekspozuan  në klasë.

Qëllimi i këtij aktiviteti është: njoftimi i nxënësve me karakteristikat e veshjeve kombëtare maqedonase dhe vllehe, respektimi i diversitetit kulturor në R. e Maqedonisë, nxitja e marrëdhënieve të bashkëpunimit në mes të nxënësve të etnive të ndryshme, inkurajimi dhe mbështetja e klimës pozitive socio-emocionale në grup dhe nxitja e ndërveprimeve të forta në mesin e nxënësve.