Më 13 mars 2019, mësimdhënësit Darko Taleski dhe Natasha Zabrçanec me nxënësit e klasës së gjashtë realizuan aktivitetin “Ylberi” në kuadër të temës “Ngjyra dhe tone” nga sekcioni i Artit i Programit vjetor për aktivitete jashtëmësimore interkulturore.

Aktivteti u shoqërua nga lojëra të ndryshme. Nxënësit punuan në çifte, dhe me ndihmën e një ri tjetrit ata vizatuan duart në fletë me ngjyrë. Vizatimet i prenë dhe i vendosën në fletë të madhe në formën e një ylberi.

Qëllimet e aktivitetit janë: shtytja e potencialit kreativ tek nxënësit nëpërmjet kombinimit të ngjyrave të ndryshme, përsëritja e ngjyrave bazike dhe dytësore si pjesë e produkteve të artit, bashkëpunimi i ndërsjellë konstruktiv, ndihma gjatë realizimit të aktiviteteve të përbashkëta, si dhe inkurajimi i marrëdhënieve bashkëpunuese në grup me një strukturë etnike heterogjene.