Më 9 dhe 23 maj 2018, mësimdhënëset Violeta Parevska dhe Luljeta Qerimi realizuan aktivitetet interkulturore si pjesë e seksionit Eko të realizuar me nxënësit. Temat ditore të aktiviteteve ishin: ylberi dhe lulet e majit.

Qëllimet e aktiviteteve jashtëmësimor ishin:

  • nxitja e bashkëpunimit të suksesshëm reciprok në grup dhe në tandem;
  • kultivimi i një klime pozitive socio-emocionale në grup;
  • inkurajimi i nxënësve për komunikim joverbal në një mjedis dygjuhësor;
  • përforcimi i vetëbesimit të nxënësve;
  • promovimi i origjinalitetit, krijimtarisë së fëmijëve;
  • zhvillimi i një qëndrimi të përgjegjshëm dhe aktiv ndaj detyrave të grupit;
  • inkurajimin e nxënësve që të monitorojnë në mënyrë të pavarur ndryshimet në natyrë, si dhe regjistrimin e tyre të kujdesshëm në pikture;

zgjerimi i përvojës së fëmijëve për ngjarjet në natyrë, si dhe perceptimi i ndërlidhjes së tyr