Më datë 27.11.2018, mësimdhënësit Jagoda Miteva dhe Kemal Alicov realizuan aktivitetin“Mjetet transportuese të komunikacionit tokësor” nga tema mujore„Komunikacioni tokësor“ në kuadër të sekcionit të komunikacionit nga Programi vjetor për aktivitete jashtëmësimoreinterkulturorepër klasën e dytë.

Nxënësit ishin të ndarë në grupe të vogla dhe punonin në çifte, shfrytëzonin materiale të ndryshme për të krijuar mjete të komunikacionit. Me këtë aktivitet nxënësit ushtruan prerje precize dhe të rregullt, ngjitje dhe montim.

Ky aktivitet ka për qëllim të përkrahë interesin e fëmijëve dhe kuriozitetin për studimin e komunikacionit tokësor dhe aftësimin e tyre për klasifikim të pavarur të mjeteve të komunikacionit.