Më 28 shkurt 2018 mësimdhëset Zaharica Rujanoska, Maja Miteva-Petroska dhe Todorka Nane realizuan aktivitetet jashtëshkollore me studentët e klasave 1, 2 dhe 4 në temën “Britania e Madhe” si pjesë e programit “Arsimi për paqe dhe tolerancë”. Nxënësit patën mundësinë të mësojnë më shumë për monumentet dhe karakteristikat e Britanisë së Madhe përmes aktiviteteve të ndryshme zbavitëse dhe krijuese, më e rëndësishmja- nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjellë dhe punës në ekip.