Me punëtorinë e Prof. Dr. Vera Stojanovska kompletohet cikli i trajnimeve nga moduli B për katër grupet.